Договір приєднання

про надання послуг консультування з питань освіти


Загальні положення


Суб’єкт підприємницької діяльності ФОП Науменко Людмила Миколаївна, яка надалі виступає як «Виконавець», з одного боку, та особа, що приєдналась до зазначеного Договору шляхом, визначеним у розділі 2 цього Договору, яка надалі виступає як «Замовник», з іншого боку, склали даний Договір про таке:


Предмет Договору.

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з консультування з питань освіти (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти їх та оплатити.

1.2. Послуги надаються Виконавцем в рамках курсу, обраного Замовником на підставі інформації, розміщеної на сайті Виконавця – https://znostart.com. Консультації проводяться в онлайн режимі з використанням відкритих технічних платформ для організації відеоконференцій.

1.3. На сайті Виконавця міститься інформація про кожний окремий курс за обраною дисципліною, тривалість консультацій (занять), вартість тощо.

1.4. Замовником виступає фізична чи юридична особа, яка оплачує Послуги. Отримувати Послуги може як безпосередньо Замовник, так і його представник, але лише ті особи, що визначені у Листі-підтверджені (див. розділ 2).

1.5. Особа, яка безпосередньо отримує Послуги в рамках цього Договору, є «Слухачем».

1.6. Послуги надаються Виконавцем із залученням навчальної літератури, що офіційно розповсюджується на території України. Слухачі вказаною літературою забезпечуються за кошти Замовника. Замовник також зобов’язаний забезпечити доступ Слухача до мережі Інтернет за власний рахунок. Витрати на використання платформ організації відеоконференцій покладаються на Виконавця.

1.7. Виконання Договору в частині проведення консультацій може бути покладено на залучених Виконавцем третіх осіб – кваліфікованих викладачів. При цьому відповідальність за порушення Договору в разі залучення до надання Послуг третіх осіб залишається за Виконавцем.

1.8. Послуги надаються в групі або індивідуально.


Правила приєднання до Договору.

2.1. До початку надання Послуг за Договором Виконавець проводить тестування рівня Слухача за обраним Замовником напрямком консультування (окрім зарахування на курс за пакетом «Акція»). Проходження тесту не зобов’язує Слухача до приєднання до Договору.

2.2. За результатами тестування, з урахуванням наявної на той момент завантаженості фахівців Виконавця, Виконавцем узгоджується з Замовником графік проведення консультацій (занять).

2.3. Безпосереднє приєднання до Договору та згода з усіма його умовами відбувається шляхом здійснення оплати першого платежу за Послуги, що вказані у Листі-підтвердженні про зарахування на консультаційний курс.

2.4. Лист-підтвердження направляється Виконавцем Замовнику в електронному вигляді технічним каналом, який найбільш зручний для Замовника і офіційно функціонує на території України (електронна адреса, месенджери тощо), та містить у собі:

підтвердження Замовника приєднатися до даного Договору та згоду на виконання його умов;

дані (прізвище, ім’я та по батькові) Замовника та Слухача;

деталі щодо обраного консультаційного курсу;

розмір та терміни оплати;

реквізити для оплати.


Умови зарахування на навчання.

3.1. Зарахування до групи обраного консультаційного напрямку здійснюється за умови:

проходження Слухачем безкоштовного попереднього тестування для визначення рівня знань;

внесення Замовником коштів на оплату Послуг згідно з умовами розділу 7 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» цього Договору.


Взаємодія між Виконавцем і Замовником в разі пропуску Слухачем консультацій.

4.1. Замовник зобов’язаний заздалегідь попереджати Виконавця про можливу відсутність Слухача на консультації. Інформація щодо передбачуваної відсутності Слухача на консультації приймається виключно від Замовника. Якщо така інформація надходить безпосередньо від Слухача, то вона приймається до уваги Виконавцем, проте потребує обов’язкового підтвердження від Замовника.

4.2. Якщо Слухач без попередження не з'являється на планову консультацію, то Замовник отримує від Виконавця повідомлення про це в Вайбер.

4.3. Якщо Слухач пропустив 1-2 заняття, то пропущений матеріал він надолужує в додатковий час консультацій, які відбуваються щотижня. (Вразі навчання за пакетом «Акція», пропущені заняття слухач надолужує за відео-заняттями самостійно. Вартість пропущеного заняття не відшкодовується).

4.4. У разі пропуску Слухачем більше двох послідовних консультацій продовжити заняття за обраною програмою можливо лише якщо Слухач відвідав відповідну кількість індивідуальних консультацій для надолуження пропущеного матеріалу.

4.5. Систематичний пропуск консультацій Слухачем більше трьох разів до ряду розглядається Сторонами як підстава для розриву Договору з фінансовими наслідками, визначеними п. 7.9 цього Договору.


Права сторін.

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Складати консультаційний план і коригувати його в частині зміни обсягу програми, порядку її опрацювання в межах, передбачених методичними рекомендаціями до організації навчальних процесів в загальноосвітніх навчальних закладах України ІІ та ІІІ ступенів освітнього рівня.

5.1.2. Здійснювати попереднє тестування Слухача, а також періодичні атестації знань, отриманих в період консультування за обраною програмою.

5.1.3. Регулювати графік проведення консультацій:

встановлювати графік проведення консультацій за обраним курсом;

вносити зміни до графіку проведення консультацій за попередньою домовленістю із Замовником, у разі виникнення необхідності.

5.1.4. Здійснювати заміну фахівця Виконавця протягом строку дії цього Договору на спеціаліста аналогічної кваліфікації у разі неможливості подальшого надання Послуг із залученням особи, що попередньо проводила консультації.

5.1.5. Реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Отримувати Послуги вчасно та якісно.

5.2.2. Отримувати від Виконавця повну інформацію про організацію і виконання Послуг.

5.2.3. Пройти особисто або направити Слухача для попереднього тестування задля визначення рівня знань й обрання вірної програми консультування (безкоштовно). (Окрім зарахування на курс за пакетом «Акція»).

5.2.4. Звертатися до Виконавця з пропозиціями щодо поліпшення процесу надання Послуг, зміни графіку консультацій тощо.

5.2.5. Реалізовувати інші права і обов’язки, передбачені чинним законодавством України.


Обов’язки сторін.

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. Створити належні умови для надання Послуг, а саме:

надати Слухачу доступ до технічної платформи для проведення відеоконференцій на безоплатній основі та провести консультування щодо способів та прийомів її використання;

вчасно надавати Замовнику інформацію стосовно організації і проведення консультувань в рамках надання Послуг;

призначити досвідченого фахівця для проведення консультувань;

забезпечити Замовника інформацією щодо необхідної літератури.

6.1.2. Безкоштовно провести попереднє тестування Слухача задля визначення рівня його знань (окрім зарахування на курс за пакетом «Акція»).

6.1.3. Ознайомити Замовника з Правилами консультування.

6.2. Замовник зобов’язаний:

6.2.1. Прийняти та вчасно оплатити Послугу згідно з умовами розділу 7 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» даного Договору.

6.2.2. Забезпечити Слухача необхідною навчальною літературою, рекомендованою Виконавцем, та доступ Слухача до мережі Інтернет за власний рахунок.

6.2.3. Вчасно попереджувати Виконавця про пропуск занять Слухачем.

6.2.4. Дотримуватись Правил консультування.

6.2.5. Не копіювати, не відчужувати та не розповсюджувати матеріали, які передані Замовникові Виконавцем у тимчасове безоплатне користування.

6.2.6. В разі неможливості відвідувати курс з будь-яких причин Замовник зобов’язаний попередити про це Виконавця повідомленням в месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp, на вибір Замовника) за номером, вказаним на сайті Виконавця. Умови розірвання Договору викладені у пп. 8.6 та 8.7 Договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем відповідного електронного повідомлення.

Умови приймання-передачі та оплати послуг.

7.1. Вартість Послуг визначається за цінами, вказаними на сайті Виконавця на момент приєднання до Договору, і фактично засвідчується в Листі-підтвердженні про зарахування, що надсилається Виконавцем.

7.2. Замовник здійснює авансову оплату послуг за два тижні консультацій за обраним консультаційним курсом шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на картковий або поточний рахунки Виконавця (на вибір Замовника), зазначені у розділі 13.

7.3. За фактом отримання платежу Замовник інформується Виконавцем через раніше погоджений канал електронного зв’язку. В інформуванні додатково вказується термін початку наступного консультаційного періоду.

7.4. Кожний наступний платіж здійснюється Замовником відповідно до умов, визначених у п. 7.2 цього Договору, у період до початку наступного консультаційного періоду.

7.5. У випадку разового пропуску Слухачем консультацій, за умови виконання вимог пп.6.2.3 цього Договору, сплачені Замовником кошти йому не повертаються, проте зараховуються в якості оплати наступних додаткових консультацій, необхідних для надолуження пропущеного матеріалу. (У випадку навчання за пакетом «Акція» вартість пропущеного заняття не відшкодовується).

7.6. Якщо Слухач пропустив 3 консультації до ряду і більше, за умови виконання вимог пп.6.2.3 цього Договору, то сплата за пропущені заняття не знімається, але обов'язково визначається час індивідуальних консультацій для надолуження пропущеного матеріалу, яке оплачується за тарифами індивідуальної консультації (за винятком навчання за пакетом «Акція»).

7.7. Якщо в наслідок настання обставин, передбачених п. 7.6 цього Договору, Сторони не дійшли згоди щодо проведення додаткових індивідуальних консультацій, розрахунок між Сторонами здійснюється на підставі вимог п. 7.9 цього Договору.

7.8. У разі пропуску Слухачем консультації без попереднього попередження, кошти, сплачені за дану консультацію, Замовнику не повертаються.

7.9. Повернення сплачених коштів у повному обсязі, з вирахуванням оплати відвіданих консультацій, здійснюється за умови, якщо Замовник висловив бажання розірвати Договір через неможливість подальшого відвідування Слухачем консультацій.

Повернення грошових коштів здійснюється на підставі заяви від Замовника у довільній формі. Заява може бути передана Виконавцю в електронному вигляді будь-яким доступним технічним каналом.


Строк дії Договору, порядок й підстави внесення

змін або розірвання Договору.

8.1. Даний Договір набуває чинності після повного Виконання Замовником розділу 3 цього Договору й припиняє свою дію в момент завершення останнього заняття консультаційного курсу.

8.2. Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладання Додаткової угоди до Договору.

8.3. У разі неможливості надання Послуг з вини Виконавця, Замовнику повертається залишок коштів за ту частину Послуг, яка не була надана.

8.4. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо:

8.4.1. Замовник не виконує або порушує вимоги розділу 7 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» даного Договору. Розірвання Договору на вказаній підставі не звільняє Замовника від відповідальності за невиконання або порушення зобов’язань за Договором.

8.4.2. Слухач пропустив три і більше консультацій до ряду і Замовник відмовився погодити графік індивідуальних додаткових консультацій для надолуження пропущеного матеріалу.

8.4.3. У разі систематичного порушення Замовником Правил консультування.

8.5. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку у зв’язку з неможливістю Слухачем відвідувати курс з будь-яких причин.


Спори й відповідальність Сторін.

9.1. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, в разі недосягнення згоди – в установленому чинним законодавством України порядку.

9.2. З питань, не врегульованих даним Договором, застосовуються норми чинного законодавства України.

9.3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.


Конфіденційність.

10.1. Підписуючи цей Договір, Виконавець та залучені до надання послуг фахівці зобов’язуються не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію та інформацію, яка може стати відома Виконавцеві під час виконання умов цього Договору.

10.2. Підписанням цього Договору Замовник надає свою згоду/дозвіл на обробку будь-якої інформації, що стосується Замовника, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів, адрес електронної пошти тощо (надалі – «Персональні дані»), Виконавцем.

10.3. Виконавець зобов’язується забезпечувати належний рівень захисту Персональних даних та запобігання розголошенню у відповідності до вимог чинного законодавства України.


Форс-мажор.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміють обставини надзвичайних подій, які виникли після підписання цього Договору і які Сторони не змогли ні передбачити, ні запобігти звичайним шляхом. До таких обставин непереборної сили належать повені, пожежі, землетруси і інші явища природи, а також військові дії, будь-які рішення органів влади і управління, а також будь-які інші обставини, які лежать поза сферою контролю Сторін і безпосередньо перешкоджають виконанню даного Договору.

11.2. У разі невиконання або часткового виконання зобов’язань даного Договору в результаті виникнення обставин непереборної сили, Сторона, що зазнала дії таких обставин, зобов’язана невідкладно надіслати письмове повідомлення іншій стороні протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виникнення таких обставин.

11.3. Коли дія вказаних обставин закінчилася, Сторона, що повідомляла про настання форс-мажору, зобов’язана надіслати письмове повідомлення про це іншій Стороні протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня припинення дії таких обставин. У повідомленні повинно бути вказано час, з якого Сторона пропонує продовжити виконання нею зобов’язань за Договором.

У разі виникнення обставин непереборної сили під час виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором термін його дії продовжується на час дії вище вказаних обставин.

11.4. Якщо вказані обставини продовжуються більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна Сторона має право розірвати дійсний Договір в односторонньому позасудовому порядку шляхом надсилання іншій Стороні письмового повідомлення. Таке повідомлення надсилається Стороною, що має намір розірвати Договір, іншій Стороні у письмовій формі не менше ніж за 10 календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору. У такому випадку Виконавець повертає Замовнику перераховану передоплату за виключенням вартості реально наданих Послуг, у порядку, передбаченому Сторонами.


12. Прикінцеві положення.

Виконавець має право вносити зміни в Договір в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакцій на сайті Виконавця. Зміни набувають чинності з наступного дня після розміщення на сайті Виконавця.

 

13. Дані Виконавця.


ФОП Науменко Людмила Миколаївна

ЄДРПОУ 2765509361

р/р UA683220010000026001310089113

в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»,

МФО 322001

тел.: 093-981-48-51

е-mail: l.naum.teach@gmail.com

картковий рахунок 4035200041084853